نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

                           کلریناتور گازی - آلفا : 

 

                     دارای قابلیت تزریق گاز کلر از صفر تا 4 کیلوگرم در ساعت می باشد. جهت استفادهدر تصفیه خانه ها،

                     مجموعه های ورزشی، کارخانه های صنعتی و... می باشد.