نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

 

                              کلریناتور گازی - گاما :

                           

                        این کلریناتور توانایی تزریق گاز کلر با ظرفیت بالایی به میزان 20 و 40 کیلوگرم درساعت را دارا

                        می باشد.ازجمله مزیت های آن می توان به مقاومت مطلوب دربرابر فشاربالا وخورندگی گاز کلراشاره

                       نمود.