نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

                     سیستم تزریق گاز کلر به صورت فول اتوماتیک:

                        سیستم کلرزنی به صورت اتوماتیک به منظور تزریق دقیق گاز کلر و کاهش حداکثری خطاهای انسانی

                        طراحی شده  است ومبنای کارکرداین سیستم براساس انداه گیری آنلاین میزان  کلرباقیمانده محلول درآب

                        می باشد.

                        مزیت و برتری سیستم کلرزنی اتوماتیک تولید شرکت شالوده آب که آن راازدیگرسیستم های مشابه متمایز

                        می کند بهشرح ذیل است:

                       - ایمنی و کنترل نشت گاز کلر در محیط علاوه بر تزریق گاز کلر به صورت اتوماتیک

                       - استفاده از PLC به عنوان کنترل کننده اصلی سیستم،دارای تمامی استانداردهای لازم جهتاستفاده درمحیط

                         های صنعتی

                       - قابلیت مجهز شدن به سیستم تعویض کننده خودکارکپسول خالی با کپسول ذخیره (چنچ آور)

                       - دارای صفحه نمایش گرافیکیTOUCH SCREENباامکان تعریف کلیه پارامترهای تزریق برروی آن

                       - امکان اطلاع از میزان کلر باقی مانده بصورت نمودار در بازه های زمانی مختلف

                             - امکان اتصال به شبکه های کنترلی به منظور نمایش از راه دور(REMNOTEMONITORI)بصورت

                         باسیم و بی سیم دارای خروجی های شبکه مودباس و اترنت ( OPTIONAL)

                       - نصب شیر درصدی (CONTROL VALVES) برروی مسیرمکش گازکلر و بعد از کلریناتوردستی

                       - راه اندازي آلارم هاي صوتي و نوري جهت آگاهي محلي از بروز نشت

                       - راه اندازي خنثي ساز و فن هواكش به منظور تخليه گاز كلر نشت يافته

                       - ارسال پيام كوتاه (SMS) براي 10 نفر از مسوولين و بهره برداران 

                       - شايان ذكر است در اين سيستم مي توان با افزودن سنسورهاي ديگر از قبيل دما، كدورت،زلزله و...ازديگر

                         شرايط موجود در محيط نيز اطلاع يافته و از آنها در موارد مورد نياز استفاده كرد.