نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

 

                                         اجکتورهای خلاء:

 

                                 اجکتورهای خلاء جدید مجهز به دیافراگم، جهت جلوگیری از برگشت آب به کلریناتور بوده و همچنین 

                                 دارای ظرفیت های مختلفی از جمله: 0/5 تا 4 کیلوگرم 4 تا 12 کیلوگرم و 20 تا 60 کیلوگرم با فشار

                                 کار 25 تا 50 بار می باشد