نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

 

 

                                        فشار شکن گاز کلر :

 

                                در این محصول فشار گاز ورودی از حداقل ممکن تا 30 بار، با خروجی از 0/5 بار قابل تنظیم تا میزان دلخواه

                                پیش بینی گردیده است. فشار شکن فوق به نحوی طراحی شده که هر چه فشار کپسول افت پیدا کند فشارخروجی آن

                                اضافه می شود و اجازه می دهد تا کپسول به راحتی تخلیه گردد.