نمایش تصادفی

بدون تصویر

                     

                     دستگاه الکترولیز

 

                     امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و ایران با توجه به شناخت تبعات و مخاطرات استفاده از گاز کلر

                     و مشتقات آن به دنبال جایگزینی مناسب برای آن می باشند . در سالهای اخیر استفاده از تولید هیپوکلریت

                     سدیم به روش الکترولیز نمک طعام به صورت یک روش ایمن ،قابل اعتماد و اقتصادی شناخته شده است.

                     به این سبب شرکت شالوده آب درراستای توسعه فعالیتهای خود درزمینه گندزدایی آب اقدام به تولید دستگاه

                     الکترولیزنمک طعام، مدل سوراب نموده است که ازجمله مهمترین مزیت این سیستم توانایی کنترل ومانیتو-

                     رینگ  همزمان تمام گندزداهای موجود در سایت می باشد.